Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

HistorieVedtægterMål og politik mm.

 VEDTÆGTER


Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. februar 2003

Senest ændret på ekstraordinære generalforsamling afholdt den 6. december 2011.

 

§1 - Navn

Klubbens navn er ASK2003


§ 2 - Formål


Klubbens formål er i fællesskab at foretage investeringer i primært aktier, og evt. også obligationer og andre investeringsobjekter, samt gennem analyser og diskussioner at øge forståelsen for investering i værdipapirer mv.


§ 3 - Bestyrelse

Klubbens drift ledes af en bestyrelse på 3 personer - en formand, en næstformand og en kasserer, der vælges ved almindeligt flertal på den årlige generalforsamling. I perioder kan bestyrelsen, undtagelsesvis og med generalforsamlingens accept, bestå af formand og kasserer. Alle bestyrelsesmedlemmer træder af ved næste generalforsamling, men kan genvælges. Hvis et af bestyrelsesmedlemmerne forlader klubben, afgår ved døden eller på anden vis bliver ude af stand til at opfylde sine pligter, kan en erstatning ske ved det næstkommende møde. Andre medlemmer kan ved medlemsmøder blive valgt til at assistere bestyrelsen. Bestyrelsen afholder møder efter behov.

Bestyrelsen som helhed

 

 

 

 

 

Bestyrelsen har beføjelse til på eget initiativ at beslutte køb/salg af emner i perioderne imellem medlemsmøderne forudsat at der forud for evt. køb/salg kommunikeres via e-mail til alle medlemmerne. Bestyrelsen træffer beslutning samme dag på baggrund af de henvendelser der er kommet frem til min. 4 timer efter kommunikation.

Bestyrelsen kan underskrive fuldmagter og aftaler med 3. part efter generalforsamlingens forudgående godkendelse.

 

 

 

Formandens beføjelser/pligter

Det er formandens opgave, sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, at være klubbens kontaktmand i forhold til medlemmerne. Han skal, sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, planlægge og arrangere møder og arrangementer. Han skal påse at alle medlemmer rettidigt modtager mødeindkaldelser og dagsordener til generalforsamlinger. Ved stemmelighed i afstemninger er hans stemme afgørende.

Næstformandens beføjelser/pligter

Næstformanden træder i formandens sted, når formanden ikke har mulighed for at opfylde sine forpligtelser. Han fungerer derudover som formandens højrehånd.

Kassererens beføjelser/pligter

Kassereren står for den praktiske del af oprettelse af aftaler med børsmægler og pengeinstitut, samt alle andre finansielle aftaler, og står for den daglige drift af disse. Det er kun kassereren der har ret til at udføre transaktioner vedr. disse aftaler og konti. Undtaget herfra er hævninger fra klubbens konti samt direkte investeringsrelaterede transaktioner jf. § 11. Kassereren skal føre klubbens regnskab, samt udarbejde månedlige opgørelser og årsregnskab, ligesom kassereren skal udarbejde individuelle årlige skatteopgørelser for alle medlemmer.
 

Bestyrelsen som helhed

Bestyrelsen har beføjelse til på eget initiativ at beslutte køb/salg af emner i perioderne imellem medlemsmøderne forudsat at der forud for evt. køb/salg kommunikeres via e-mail til alle medlemmerne. Bestyrelsen træffer beslutning samme dag på baggrund af de henvendelser der er kommet frem til min. 4 timer efter kommunikation.


Afsætning af et bestyrelsesmedlem

Ønsker minimum 1/3 af medlemmerne formanden, næstformanden eller kassereren afsat, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jf. § 6.

 

§ 4 - Fuldmagt


Generalforsamlingen kan give fuldmagt til 3. part med henblik på at varetage klubbens interesser i henhold til særskilt aftale. Fuldmagten og tilhørende aftale er kun gyldig efter generalforsamlingens forudgående godkendelse. 

 

§ 5 - Revisor


Revisor vælges ved almindeligt flertal på den årlige generalforsamling. Der kan desuden vælges en suppleant for revisor. Som revisor kan vælges et medlem af klubben eller en ekstern revisor. Revisor skal gennemgå klubbens regnskaber årligt og resultatet af årets revision skal fremlægges på generalforsamlingen.
 

§ 6 - Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med minimum 3 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig såfremt 55 % af medlemmerne er tilstede, fysisk eller ved fuldmagt.

Dagsorden skal som minimum indeholde:

 • Valg af dirigent.

 • Valg af referent.

 • Formandens beretning.

 • Kassererens beretning, herunder gennemgang og godkendelse af årsregnskab.

 • Evt. vedtagelse af udbetaling af (dele af ) udbytte og/eller overskud.

 • Evt. fastlæggelse af indskud.

 • Fastlæggelse af administrationsbidrag.

 • Valg af formand.

 • Valg af næstformand.

 • Valg af kasserer.

 • Valg af revisor.

 • Valg af ekstern revisor.

 • Evt. valg af suppleant for revisor.

 • Indkomne forslag.

 • Eventuelt.

 

§ 7 - Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal ske ved opfordring fra mindst tre medlemmer med henblik på behandling af særlige punkter omkring klubbens forretning. Dette skal ske ved anmodning til bestyrelsen. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med minimum 3 ugers varsel.
Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig såfremt 2/3 af medlemmerne er tilstede, fysisk eller ved fuldmagt.
Såfremt den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, kan der med 2 ugers varsel indkaldes til yderligere en ekstraordinær generalforsamling, som i givet fald er beslutningsdygtig ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.
 


§ 8 - Medlemmer
 

Medlemskab

Der kan maksimalt optages 15 aktive medlemmer i klubben. Herudover kan klubben have et antal passive medlemmer hvilke tidligere har været aktive.


Nye medlemmer

Optagelse af et nyt medlem kan kun ske, såfremt ingen af de tilstedeværende er imod. Et potentielt medlem skal anbefales af et medlem. Ansøgningen behandles på et medlemsmøde.
Klubben forbeholder sig ret til at afvise en ansøger uden begrundelse. Ved optagelse af et nyt medlem skal denne, med sin underskrift, tilslutte sig vedtægterne. Det nye medlem skal indbetale et startbeløb og det første månedlige indskud. Dette vil give medlemmet en andel af klubben i overensstemmelse med klubbens vedtægter og ud fra enhedernes værdi på optagelsestidspunktet.
 

Overgang fra aktivt medlemskab til passivt medlemskab

Medlemmer som i forudgående kalenderår har deltaget i mindre end 5 medlemsmøder, ved almindelig mødehyppighed på 10 til 11 medlemsmøder om året, ændrer automatisk status til passivt medlem pr. den efterfølgende 1. januar. Undtaget herfor er eksempelvis sygdomstilfælde, midlertidige udlandsophold m.m. I tvivlstilfælde træffer bestyrelsen beslutning. Et medlem der skifter status til passivt medlem kan samtidig hermed blive skrevet på venteliste til aktivt medlemskab, men dog uden at have fortrinsret i forhold til øvrige på ventelisten.

 

Passive medlemmer

Passive medlemmer kan udelukkende være tidligere aktive medlemmer. Der kan altså ikke optages udefrakommende som passive medlemmer. Et passivt medlem som igen ønsker aktivt medlemskab kan uden videre ændre status til aktivt medlem såfremt medlemsbegrænsningen på 15 aktive medlemmer kan overholdes. Såfremt medlemsbegrænsningen på 15 aktive medlemmer forhindre et passivt medlem i at skifte status til aktivt medlem, vil vedkommende blive skrevet på en venteliste.  

For passive medlemmer gælder følgende:

 • Passive medlemmer har ikke stemmeret på medlemsmøder

 • Passive medlemmer har stemmeret på generalforsamlinger

 • Passive medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsesposter mm.

 • Passive medlemmer kan deltage i maksimalt 2 medlemsmøder om året, heraf ét i forbindelsen med      den årlige generalforsamling.

 • Passive medlemmer indbetaler indskud, herunder evt. ekstraordinære på samme vilkår som aktive medlemmer

 • Ønsker et passivt medlem udbetaling af (dele af) sine andele i klubben, følges de normale procedure herfor.

 • Passive medlemmer indbetaler til administrationskassen på lige vilkår med aktive medlemmer.

 • Derudover skal der indbetales ekstra administrationsgebyr til klubbens konto for  administrationsbidrag som følger:

 • Seneste hver den 31. juli skal der indbetales 0,7% af medlemmets samlede indestående pr. den 30. juni samme år.

 • Senest den 31. januar skal der indbetales 2% af medlemmets andel af det forudgående  års nettooverskud.

Statusskift fra aktivt medlem til passivt medlem og omvendt sker altid pr. 1. januar uanset at medlemmet i praksis har ændret status i løbet af et kalenderår.  


Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med 14 dages varsel til udgangen af den måned medlemmet ønsker at udtræde, til et medlem af bestyrelsen.
Beløbet, der skal betales til medlemmet, der forlader klubben, fastsættes ved at gange medlemmets antal enheder med den enhedsværdi, der er gældende ultimo den måneden hvori udmeldelsen finder sted. Betaling til det medlem, der forlader klubben, skal ske senest 6 måneder efter udmeldelsen er modtaget.
Hvis et medlem skulle afgå ved døden eller af anden årsag ophøre med at være medlem, skal dennes vurderede andel af klubbens aktiver udbetales til medlemmet eller arvingerne.
Evt. andel af indestående på administrationskontoen tilfalder klubben, og udbetales altså ikke til det medlem der forlader klubben.

Eksklusion

Hvis et medlem skulle gå konkurs, blive umyndiggjort, opføre sig uhensigtsmæssigt i forhold til de andre medlemmer, være mere end 3 måneder bagud med aftalte indbetalinger, eller skade klubbens rygte, er klubben berettiget til, efter en skriftlig advarsel, at ekskludere medlemmet.
Stillingstagen til hvorvidt der skal gives skriftlig advarsel sker ved et medlemsmøde. Et medlem skal dog have mulighed for at forklare sig inden der gives en skriftlig advarsel. Skriftlig advarsel kræver minimum 2/3 flertal.
Et medlem kan kun ekskluderes hvis ALLE medlemmer står inde for det. Et medlem, der ekskluderes, skal orienteres skriftligt og have sin vurderede andel af klubbens aktiver udbetalt i jf. § 7 afsnit "Udmeldelse".

Forpligtelser

Ingen medlemmer har ret til på klubbens vegne at skabe forpligtelser, der rækker ud over klubbens beholdning. Ingen medlemmer må skabe nogen forpligtelser på klubbens vegne uden skriftlig tilladelse.

 

§ 9 - Medlemsmøder

Mødested og hyppighed for møder kan variere efter beslutning fra medlemmerne, men det bør tilstræbes at der afholdes et månedligt møde.
Tidspunkt for de månedlige møder fastsættes mindst 3 måneder ud i fremtiden, og meddeles til samtlige medlemmer.
Der tages kort referat til hvert møde. Som hovedregel udpeges referenten blandt bestyrelsesmedlemmerne. Referater udsendes ikke til medlemmerne, men vil udelukkende blive lagt ud på klubbens hjemmeside kort tid efter hvert møde.
Et medlemsmøde er kun beslutningsdygtigt, såfremt der er minimum 3 medlemmer til stede. Ved afstemning er almindeligt flertal gældende.

Til medlemsmøder kan benyttes følgende dagsorden:

 • Generelle meddelelser vedr. udmeldelser, nye ansøgere, evt. venteliste.

 • Kassereren eller formanden orienterer om udvikling af klubbens aktiver siden sidste møde. Kassereren udleverer oversigt over klubbens aktuelle beholdning.

 • Beslutning om evt. salg af (dele af ) klubbens aktiver. Beslutning om evt. køb af nye aktiver. Herunder gennemgang af nye investeringskandidater samt evt. justering af investeringsstrategi.

 • Fastlæggelse af kommende møder.

 • Eventuelt.

 

§ 10 - Økonomi m.m.

Startbeløb

Hvert medlem skal betale et startbeløb ved indmeldelse. Startbeløbets størrelse for nye medlemmer vedtages på den årlige generalforsamling.

Månedligt indskud

Hvert medlem overfører et månedligt indskud til klubbens bankkonto. Fast overførsel via PBS/Homebanking er påkrævet. Størrelsen på det månedlige indskud fastsættes på den årlige generalforsamling.

Andele

Betalingerne fra medlemmerne giver hvert medlem ret til en andel svarende til enhedernes værdi på betalingstidspunktet. Værdien af en enhed beregnes efter følgende formel:

A/B = C

hvor A er værdien af klubbens nettoaktiver (værdipapirbeholdning + kontantbeholdning fratrukket eventuel gæld), og
hvor B er det antal beløbsenheder medlemmet har indskudt, og
hvor C herefter er værdien af hver enhed.

Opgørelse

Ved hvert møde skal kassereren fremlægge en opgørelse over klubbens aktiver, samt en opgørelse over hver andels værdi. Uanset hyppighed for medlemsmøder skal der ultimo hver måned beregnes andelsværdi. Værdifastsættelsen af klubbens aktiver skal ske på baggrund af de officielle kurslister.
På hver generalforsamling skal kassereren fremlægge regnskabet sammen med en rapport fra en valgt revisor. Regnskabet skal indeholde en oversigt over indtægter og udgifter, samt en opgørelse over klubbens aktiver. Endvidere skal regnskabet indeholde en opgørelse over det enkelte medlems ind- og udbetalinger sammen med en opgørelse over medlemmets nuværende beholdning.
Der skal føres regnskab for hvert enkelt medlem. Dette skal vise medlemmets startindskud, samt en endelig opgørelse over antallet af enheder og værdien af medlemmets andel.

Gæld

Klubben må ikke optage lån eller stifte anden gæld.

Omkostninger

Udgifter til drift af klubben skal udgiftsføres over kontoen med medlemmernes administrationsbidrag. Kassereren skal føre et regnskab over alle udgifter og årligt fremlægge det for revisoren. Alle medlemmer er pligtig til at indbetale administrationsbidrag.
Størrelsen på administrations-bidraget fastsættes på den årlige generalforsamling. Konto for administrationsbidrag indgår ikke i beregningen af andelsværdi. Udgifter på administrationskontoen over DKK 500,- skal godkendes på førstkommende møde.
 

Øvrigt

Der kan i forbindelse med f.eks. foredrag etc. opkræves kontant betaling fra de deltagende medlemmer.


§ 11 - Enheder og andele

Enkeltmedlemmer kan erhverve flere enheder, men det skal stadig gælde, at alle har samme stemmeret.
Ingen medlemmer må overdrage, belåne eller sælge sin andel af klubben til et andet medlem eller nogen anden, men skal følge klubbens procedure for tilbagesalg af hele eller dele af andele til klubben.


§ 12 - Bankforbindelse/Børsmægler

Klubbens investeringer skal registreres i klubbens navn eller i navnet på klubbens kasserer. Denne skal underskrive en tro og love erklæring udarbejdet af et flertal af medlemmerne.
Der oprettes en konto i et pengeinstitut samt evt. hos en børsmægler. Forholdende herom vedtages på den årlige generalforsamling og kan ændres ved flertal blandt klubbens medlemmer. Alle udbytter, renter m.v. skal indsættes på een af ovennævnte konti.


Træk på klubbens konti kan kun ske med samtidig underskrift af klubbens formand (alternativt næstformand) samt klubbens kasserer. Dog kan kassereren overføre beløb imellem klubbens konti. Pengeinstitut og børsmægler informeres om ikke at tillade klubben nogen form for overtræk. Medlemmerne vælger en børsmægler eller et pengeinstitut til at gennemføre de af klubben besluttede værdipapirhandler. Kun kassereren og formanden har fuldmagt til at købe eller sælge værdipapirer på klubbens vegne. Herudover kan der udstedes fuldmagt til 3. part efter generalforsamlingens forudgående godkendelse af såvel fuldmagt som tilhørende aftale. 

 

§ 13 - Værdipapirhandel
 

Beslutning om køb og salg af værdipapirer sker på medlemsmøderne ved almindeligt flertal. med mindre der foreligger anden aftale. Bestyrelsen kan herudover foretage handler imellem medlemsmøderne efter forudgående kommunikation med medlemmerne på e-mail jvf. bestemmelserne i § 3.

 

§ 14 - Stridigheder

Bestyrelsen skal tage stilling til enhver form for stridigheder omkring vedtægterne og evt. indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Stridigheder omkring værdien af medlemmernes andel af klubbens aktiver, eller hvor meget medlemmet er berettiget til at få udbetalt, skal behandles af en statsautoriseret revisor. Honoraret i forbindelse med behandlingen af en stridighed skal betales af den part som ikke får medhold i følge revisor's afgørelse. I de tilfælde hvor det er svært af fastslå hvilken part som får medhold, skal udgiften deles ligeligt mellem klubben og det medlem eller tidligere medlem, det drejer sig om.

 

§ 15 - Opløsning

Klubben kan kun opløses ved enstemmighed blandt samtlige medlemmer. Aktiverne fordeles da på medlemmerne ud fra disses andele i klubben. Evt. indestående på administrationskontoen fordeles ligeligt blandt medlemmerne.

 

 Til toppen

 

 

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster