Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

HistorieVedtægterMål og politik mm.

 Målsætning, politik og strategi

Senest revideret den 1. marts 2006

 

Åben i Word 

1.

Målsætning

1.1

At præsterer et årligt positivt afkast, og at opnå et merafkast i forhold til benchmark på min. 5 procentpoint pa.

Klubbens benchmark er OMXCB-indekset og sekundært OMXC20-indekset.

2.

Politik

2.1

Der investeres primært i selskaber noteret på Københavns Fondsbørs, og primært i selskaber som er inkluderet i OMXC20-, MidCap+, og SmallCap+ indeksene. Derudover kan der investeres i såvel noterede som unoterede udbyttebetalende investeringsforeningsbeviser og obligationer. 

2.2

Det skal tilstræbes at klubben udnytter sin kontantbeholdning mest muligt, hvilket vil sige at der bør arbejdes efter at have minimal likvid beholdning.

2.3

I perioder med udpræget ”bear marked” (negativt/faldende marked) kan klubben dog beslutte at have en højere kontantandel, og/eller foretage investeringer i obligationer.

2.4

Der investeres for min. ca. kr. 30.000 pr. handel. Ved evt. handel med optioner mv. kan der dog foretages handler under denne beløbsgrænse.

2.5

Det skal tilstræbes at et selskab maksimalt må udgøre 20 % af den samlede portefølje, samt at én branche maksimalt må udgøre 40%, incl. kontantbeholdning. Begrænsningerne gælder kun på købstidspunktet.

2.6

Der handles primært i hele handelspoststørrelser.

2.7

Klubben bør, for at kunne overskue sine investeringer, maksimalt investerer i 14 selskaber, excl. evt. investeringsforeningsbeviser.

2.8

Alle investeringsobjekter skal kategoriseres indenfor følgende 4 risikoklasser; lav risiko, mellem risiko, høj risiko, og meget høj risiko. Kategoriseringen sker af medlemmerne på medlemsmøderne.

2.9

Klubbens samlede portefølje skal tilstræbes risikofordelt således:

 • Lav risiko

:

Ingen begrænsninger

 • Mellem risiko

:

Ingen begrænsninger

 • Høj risiko

:

Maks. 40% af de samlede aktiver

 • Meget høj risiko

:

Maks. 10% af de samlede aktiver og maks. 6% i ét selskab

 

Den samlede andel af aktiver med høj og meget høj risiko, må samtidig maksimalt udgøre 40 %.

 

Aktier med meget høj risiko defineres som aktier som udvælges grundet uforholdsmæssigt store fald (10 % eller mere indenfor få dage) eller hvor der er rygter i markedet som kan have indflydelse på den (kortsigtede) fremtidige kursdannelse m.m. Aktier med meget høj risiko kan altså handles uden de fundamentale og tekniske analyser som ligger til grund for de 3 foranliggende risiko-kategorier.

 

Den procentvise fordeling opgøres på baggrund af dagsaktuelle kurser, på dagen (for medlemsmøder) hvor beslutning om køb/salg finder sted.

2.10

Klubbens samlede andel af investeringsforeningsbeviser må maksimalt udgøre 40%på købstidspunktet.

3. Strategi
3.1 Der investeres primært i likvide selskaber.
3.2 Der investeres primært på månedsbasis.
3.3

Udvælgelse af købskandidater sker på medlemsmøder primært med baggrund i fundamentale data, men også med baggrund i teknisk analyse med hensyn til at optimerer tidspunktet for køb.

De medlemmer som fremsætter købskandidater bør, så vidt det er muligt, fremlægge fundamentale oplysninger om selskabet. Ved fundamentale oplysninger forstås;

 • Regnskabsresultater (hvordan har virksomhedens regnskabsresultater været, og i hvilken retning er udviklingen gået i de seneste år?).
 • Prisen på aktien (hvordan er de aktie-relaterede nøgletal (K/I, P/E, omsætning, overskud mm.) i virksomheden i forhold til konkurrenternes).
 • Forretningsområder, produkter, omstillingsevne.
 • Konkurrenter (hvem er konkurrenterne og hvad gør de omkring strategi, opkøb, effektiviseringer og produktudvikling?).
 • Er der store aktionærer i øvrigt? Hvem er de og hvilke intentioner har de?
 • Ledelsens kvalitet (hvilke personer sidder i direktion og bestyrelsen, og hvad har de tidligere præsteret?).
 • Råvarepriser & valutakurser, (hvis virksomheden er råvarefølsom og/eller valutakursfølsom, herunder forventninger til fremtidig udvikling).
 • Positiv eller negativ presseomtale.
 • Evt. uafhængige analyser.

3.4 Udover at de fundamentale forudsætninger har begrundet et køb, bør der kun investeres i selskabet hvis aktiekursen er i optrend. At aktiekursen er i optrend defineres ved at kursen skal ligge over MA(50dage) og at MA(50dage) ikke må være faldende. Denne analyse foretages på medlemsmødet.
3.5 Ved køb skal der samtidig tages stilling til den enkelte investerings forventede varighed af hensyn til fastlæggelse af stoploss jnf. pkt. 3.7, idet der skelnes mellem henholdsvis kort, mellemlang og lang tidshorisont.
3.6

Ved investeringer på kort sigt, bør der samtidig fastsættes et kursmål (kurstaget) til hvilken kurs det enkelte aktiv skal søges solgt. 

3.7

For at begrænse tabsgivende investeringer, og beskytte opnåede gevinster, fastsættes et stoploss/protect profit for samtlige investeringer. Samtlige stoploss/protect profit gennemgås og justeres efter behov på på på månedlige medlemsmøder, med henblik på at beskytte de enkelte investeringer. Som udgangspunkt kan stoploss/protect profit ikke sænkes, men kun hæves. stoploss/protect kan fastsættes ud fra et af følgende kriterier:

 • Kursen falder under MA(50dage) i 1-5 dage (primært ved kortsigtede investeringer) eller,
 • MA(30dage) falder ned under MA(100dage), (primært ved investeringer på mellemlangt sigt) eller,
 • MA(50dage) falder ned under MA(200dage), (primært ved langsigtede investeringer) eller,
 • ved fastsættelse af fast stoploss/protect profit kurs med hensyntagen til væsentlige støtte- og modstands niveauer.

Bestyrelsen kan hæve stoploss/protect profit imellem medlemsmøderne, med henblik på sikring af opnåede gevinster.   

3.8

Samtlige aktiver gennemgås på hvert medlemsmøde, herunder skal der foretages en vurdering af hvert enkelt selskab, om hvorvidt der er indtruffet ændringer (såvel positive som negative) i forhold til de forudsætninger som lå til grund for køb, ligesom der også skal tages beslutning om evt. salg af aktiver.

Salg skal overvejes hvis der er indtruffet ændrede forudsætninger. Derudover skal salg overvejes op til offentliggørelse af regnskab såfremt markedsforventningerne er meget positive, og kursen dermed er steget meget med baggrund i disse forventninger. 

Bestyrelsen samt de enkelte medlemmer kan desuden anbefale såvel køb som salg af aktiver imellem medlemsmøderne. Anbefalinger skal tilgå alle medlemmer via e-mail og bestyrelsen træffer derefter beslutning om køb og/eller salg ud fra medlemmernes tilbagemeldinger.

   

 

 Til toppen

 
   

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster